Jesteś tutaj:

Zmiana stawek opłat za przyjęcie do PSZOK w Gościnie odpadów limitowanych rocznie od dnia 1 stycznia 2022 r.

Wykaz odpadów komunalnych przyjmowanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gościnie w ramach wnoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na które obowiązuje limit roczny:

a)    odpady wielkogabarytowe w ilości 100 kg/rok z gospodarstwa domowego,
b)    odpady budowlane i rozbiórkowe z prac prowadzonych we własnym zakresie (zmieszane odpady z budowy i remontów oraz gruz ceglany) w ilości do 500 kg/rok z gospodarstwa domowego,
c)    zużyte opony w ilości niewskazującej na ich pochodzenie z działalności gospodarczej lub rolniczej w ilości nie przekraczającej 4 sztuki/rok z gospodarstwa domowego.

Stawki opłat ponad limit zamieszczone są w poniższej tabeli:

Rodzaj usługi

Kod odpadu

Cena usługi [zł/kg] brutto

przyjęcie w PSZOK ponad limitowej ilości zużytych opon

16 01 03

1,62 zł

przyjęcie w PSZOK ponad limitowej ilości odpadów wielkogabarytowych

20 03 07

1,16 zł

przyjęcie w PSZOK ponad limitowej ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych

17 01 01                                         17 01 02

0,39 zł

17 09 04                         (zmieszane odpady z budowy, remontów, demontażu)

1,71 zł

Podstawa prawna: uchwała Nr XXXII/297/21 Rady Miejskiej w Gościnie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Gościno w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 5960).

UWAGA!
Z PSZOK mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gościno, którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wnoszą opłaty do Gminy Gościno. Przy dostawie odpadów do PSZOK należy okazać dowód wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący lub poprzedni miesiąc.

Video

Linki

 
 
 
 
                           
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie