Jesteś tutaj:

Okresowa ocena jakości wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu zgodnie z § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi / Dz. U. z 2015r poz. 1989/ przesyła okresową ocenę jakości wody dostarczanej mieszkańcom miasta i gminy Gościno za rok 2017.

Ocenę tę wydaje się na podstawie sprawozdań z wyników badań realizowanych według ustalonego harmonogramu przekazywanego przez podmioty, o których mowa w §§ 5 i 6 w/w rozporządzenia, analizy podejmowanych działań naprawczych oraz monitoringu prowadzonego przez organy PIS. Wszyscy mieszkańcy korzystają z wody z jednego wodociągu administrowanego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.  ul. Artyleryjska 3 w Kołobrzegu. Jest to wodociąg z ujęciami wody w Bogucinie i Rościęcinie, który zaopatruje także miasto Kołobrzeg i miejscowości w gminach Siemyśl, Dygowo, Kołobrzeg i Rymań. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kołobrzegu po weryfikacji terminowości przekazywania przez podmiot wyników badań wody, a także analizie i ocenie danych uzyskanych w wyniku prowadzonego monitoringu jakości wody informuje, że próbki wody pobierane były zgodnie z ustalonym harmonogramem, a sprawozdania z badań przekazywane były terminowo. PPIS w Kołobrzegu zgodnie z § 17 wydawał bieżące oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia. PPIS w Kołobrzegu zgodnie z § 17 wydawał bieżące oceny stwierdzające przydatność wody do spożycia. Nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych parametrów określonych w w/w rozporządzeniu. W związku z powyższym PPIS w Kołobrzegu stwierdza, że woda spełnia na nadzorowanym terenie wymagania określone w załącznikach nr 1-4 cytowanego rozporządzenia.

Video

Linki

                 
                  
 
         
 
                   

                 
                 
  
 
 

Punkty Przedszkolne

Gościńskie Centrum Sportu

Dom Kultury w Gościnie na FB

Dom Kultury w Gościnie